ArtificiŽle Intelligentie gebruikersgroep (AIgg)


Beleids- en werkplan 2002 van de Artificiële Intelligentie gebruikers groep.

 

1. Inleiding.

1.1 Introductie.

Er manifesteren zich momenteel diverse veranderingen rondom de AIgg:

In dit kader is het bestuur van de AIgg van mening dat de AIgg zich, zo goed mogelijk, moet trachten te houden aan deze ontwikkelingen. Met als doel de voordelen van de hierboven gesignaleerde veranderingsprocessen, ten bate van de HCC-AIgg, op de juiste wijze te benutten. De nadelen die hieruit voort kunnen vloeien zullen zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.

1.2 Intelligentie.

AI staat hier voor Artificiële Intelligentie. Ofwel, kunstmatige intelligentie. Wat houdt dit in? Voor intelligentie bestaan verschillende definities. Voor ons doel gebruiken we de volgende omschrijving:

Intelligentie komt tot uitdrukking indien bestaande kennis wordt gebruikt voor het oplossen van nieuwe vraagstukken, waardoor nieuwe kennis wordt verkregen.

Toelichting aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld 1. Stel iemand kent een woordenboek uit zijn hoofd. Is dit intelligentie? Door het bijleren van woorden wordt zijn geheugen uitgebreid, maar dit geeft geen uitbreiding aan zijn mogelijkheden om nieuwe vraagstukken op te lossen.
Voorbeeld 2. Kinderen spelen met het bekende spelletje, waarbij blokjes met verschillende vormen in een doos met verschillende gaten moet worden gestopt. Het kind heeft de kennis om de blokjes te manipuleren en voegt daaraan de nieuwe kennis, het juiste blokje in het juiste gat, aan zijn bestaande kennis toe.

Indien twee kinderen een groot verschil in leertijd vertonen, kan dit worden aangeduid als verschil in intelligentie.

Creativiteit en inzicht zijn o.a. twee van de vele bekende en onbekende factoren die intelligentie tot uitdrukking brengen.

1.3 Kunstmatige intelligentie.

Kunstmatige Intelligentie is kennis vergaren en vraagstukken oplossen op een andere, dan natuurlijke, wijze. Wij hebben hier te maken met, niet levende, zelf lerende systemen.

1.4 De AI-gebruikersgroep.

De AI-gebruikersgroep houdt zich bezig met het bestuderen, alsmede het vinden - en zo mogelijk implementeren -, van toepassingen van bovengenoemde en aanverwante systemen. Daarbij is de AI-gebruikersgroep is in de eerste plaats een hobby-club.

De leden hiervan zijn beginners, gevorderden, en experts. En gezien het brede terrein dat AI omvat kan men stellen dat het een hobbyclub is voor:

Van deze leden wordt verwacht dat zij met plezier en respect voor elkaar, hun vrije tijd hiervoor op zinvolle wijze willen en weten te besteden. Kortom: De AI-gebruikersgroep is een hobbyclub, waar kennis wordt vergaard en gedeeld op het gebied van AI en aanverwante gebieden.

 

2. Het beleidsplan

2.1 De doelstelling.

De voornaamste doelstellingen van de AI-gebruikersgroep zijn:

2.2 Realisatie.

De AI-gebruikersgroep wil dit realiseren door het stimuleren van projectgroepen die een onderwerp op het AI en aanverwante gebieden willen bestuderen. Maar daartoe zullen de leden zelfwerkzaamheid moeten tonen. De gebruikersgroep kan de initiatieven ondersteunen met communicatie, informatie en kennistransfer, ten behoeve van de kernactiviteiten. De AIgg moet een zelflerende organisatie zijn.

2.3 Kernactiviteiten.

Een activiteit wordt als kernactiviteit gekenmerkt als deze in het teken staat van en bijdraagt tot het vergaren, zichtbaar en/of toegankelijk maken van kennis en informatie op het gebied van kunstmatige intelligentie en de middelen die daarvoor nodig zijn.

2.4 Het bestuur.

In het voorafgaande wordt de nadruk gelegd op de wijze van betrokkenheid van de leden bij het zelf in gang zetten en het uitvoeren van de kernactiviteiten. Het bestuur zal daarbij zoveel mogelijk helpen.

Een en ander is in het werkplan nader uitgewerkt.

 

3. Het werkplan

Het werkplan voor de AIGG geeft weer hoe het bestuur het beleidplan in de praktijk tot uitvoer wil brengen. Dit komt in eerste instantie tot uiting in het programma voor 2002. Het bestuur streeft ernaar op iedere bijeenkomst minimaal één spreker te hebben. Deze zullen één van de volgende drie onderwerpen behandelen:

Naast deze gewone maandelijkse bijeenkomsten worden er dit jaar twee excursies voorzien naar instituten waar onderzoek op het gebied van kunstmatige intelligentie plaats vindt. Welke instellingen en welke data wordt nog nader bepaald.

Daarnaast worden de volgende activiteiten gepland:

Verder zal er zoveel mogelijk ondersteuning gegeven worden aan project- en werkgroepen (stimuleren van eigen activiteiten, beschikbaar stellen van bronnen etc.). Op ieder van onze bijeenkomsten zal gelegenheid zijn voor de actieve project- en werkgroepen om met elkaar te overleggen.

Tevens zullen we zoveel mogelijk leden trachten te betrekken bij de organisatie van onze stand op de HCC dagen van 2002. Dit om ons als AIgg duidelijk naar buiten te profileren en nieuwe leden te trekken. In datzelfde kader zullen we ook actiever ingaan op verzoeken van andere afdelingen of gebruikersgroepen om iets over AI te komen vertellen.

Het bestuur wil waar mogelijk taken delegeren aan kernleden. Hierbij wordt o.a. gedacht aan:

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête, zullen we publicaties in de Kennisgeving geleidelijk over gaan brengen naar onze website, zodat we de kosten voor de Kennisgeving terug kunnen brengen naar een aanvaardbaar niveau. Ten aanzien van de publicaties zelf zullen we streven naar een zo breed mogelijk pakket, van beginners tot professionals. Op de website zullen meer artikeltjes en programma's worden opgenomen, die een uitgangspunt kunnen zijn voor het zelf experimenteren van onze leden. Ook aan de overige wensen die uit de enquête naar voren zijn gekomen, zal gehoor worden gegeven.

Het bestuur zal meer gebruik gaan maken van E-mail voor het contact met de leden. De leden zal gevraagd worden hun E-mail adres daarvoor beschikbaar te stellen.

Om de leden beter te kunnen helpen met eventuele problemen zullen er weer vraagbakens (mensen die als aanspreekpunt willen dienen voor vragen over een specifiek AI onderwerp) worden aangezocht.

Het bestuur zal op informele wijze de voortgang op bovenstaande punten toetsen. Daarbij zal o.a. ook aan de coördinatoren van project- en werkgroepen regelmatig gevraagd worden of zij hun resultaten aan de overige leden willen presenteren. Dit kan ook gebeuren in de vorm van presentaties voor andere gebruikersgroepen.

Agenda van de bijeenkomsten in 2002

 

Terug naar de AIgg infopagina